Zásady ochrany osobních údajů
Rodinná energie a.s. logo
Fungujeme
po celé ČR

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Rodinná energie a.s., IČO: 06048609, se sídlem Na Lánech 764, Litomyšl 570 01, spisová značka B 3562 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní Rodinná energie (dále jen „dodavatel“)

Dodavatel zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a doba zpracováních osobních údajů:

Dodavatel zpracovává osobní údaje za níže uvedenými účely, v níže specifikovaném rozsahu (osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy + další osobní údaje pod body a) až f)) a po níže uvedenou dobu (počínající dnem ukončení posledního smluvního vztahu zákazníka s dodavatelem):

1. Dodavatel zpracová další osobní údaje pod bodem a), b) a c) za účelem jakékoli komunikace dodavatele vůči zákazníkovi ve všech věcech týkajících se smlouvy, a to po dobu 5 let.

2. Dodavatel zpracovává další osobní údaje pod bodem a) až f) za účelem plnění smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem, a to po dobu 5 let.

3. Dodavatel zpracovává další osobní údaje pod bodem b) a c) k doručování vyúčtování dle smlouvy, a to po dobu 3 let.

4. Dodavatel zpracovává další osobní údaje pod bodem d) a e) za účelem využití pro jakékoli platby mezi zákazníkem a dodavatelem na základě smlouvy, a to po dobu 5 let.

5. Dodavatel zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy a další osobní údaje pod bodem a) až f) za účelem informačních zpráv týkajících se smlouvy (např. informace o stavu vyřízení zákazníkova požadavku) a poskytování poradenství zejména v oblasti výběru produktů a služeb, předcházení nedoplatkům ve vyúčtování, úspory nákladů, snížení energií nebo optimalizace tarifu, a to po dobu 12 měsíců.

6. Dodavatel zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy a další osobní údaje pod bodem a) až f) za účelem případného získání názoru zákazníka týkajícího se zejména míry spokojenosti s poskytovanými/plánovanými službami dodavatele, názoru na společnost dodavatele, zkvalitnění poskytovaných služeb, a to po dobu 5 let.

7. Dodavatel zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy a další osobní údaje pod bodem a) až f) za účelem občasných poskytnutí obchodní nabídky energií, produktů, zboží a služeb dodavatele netýkajících se smlouvy, a to po dobu 8 let.

8. Dodavatel zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy a další osobní údaje pod bodem a) až f) za účelem občasných poskytnutí obchodní nabídky energií, produktů, zboží a služeb smluvních partnerů dodavatele, a to po dobu 8 let.

9. Dodavatel zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy a další osobní údaje pod bodem a) až f) za účelem občasných poskytnutí obchodní nabídky energií, produktů, zboží a služeb dodavatele netýkajících se smlouvy, a to po dobu 8 let.

V případě, že zákazník nechce, aby dodavatel nadále zpracovával některý ze zpracovávaných osobních údajů lze uvést příslušné číslo a k němu uvést buď omezení rozsahu osobních údajů či omezení doby zpracování osobních údajů, nebo uvést, že zákazník s tímto zpracováním osobních údajů vůbec nesouhlasí.

Základní účely zpracování osobních údajů dodavatele:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb;
 • zajištění provozních činností;
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • splnění právní povinnosti;
 • přímý marketing (informační a produktové kampaně) Rodinná energie;
 • ochrana majetku a osob.

Rozsah zpracování osobních údajů dodavatele:

 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • adresa pobytu (trvalého či přechodného)
 • firma, identifikační číslo a sídlo podnikání v případě fyzické osoby podnikající
 • adresa odběrného místa
 • EIC/EAN odběrného místa
 • informace o spotřebě na základě odečtu měřicích zařízení a typového diagramu dodávky
 • číslo měřícího zařízení
 • údaj o způsobu využití plynu a/nebo elektřiny
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • doručovací adresa
 • číslo bankovního účtu
 • spojovací číslo SIPO
 • další podobné údaje poskytnuté zákazníkem dodavateli, které jsou nezbytné k plnění smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem

Zdroje osobních údajů:

Dodavatel získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.

Dodavatel vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a dodavatelem a také významně zefektivní poskytování služeb.

Dodavatel dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Dodavatel za účelem zvyšování kvality služeb, objektivity, prokazatelnosti a bezpečnosti, monitoruje a zaznamenává komunikaci se subjekty údajů (především telefonické hovory na dispečerské linky nebo na kontraktační linky).

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle dodavatel a jeho zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli Rodinné energie, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Zpracovateli osobních údajů Rodinné energie jsou zejména:

 • společnosti Skupiny Rodinná energie,
 • náhradní dodavatelé nebo poskytovatelé služeb,
 • další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů,
 • jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností dodavatele.

Dodavatel zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je dodavatelem technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje dodavatel i od Zpracovatelů osobních údajů.

Dodavatel informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Dodavatel poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že dodavatel nebo smluvní Zpracovatel dodavatele provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat dodavatele nebo jeho smluvního Zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby dodavatel nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

dodavatel vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nařízení GDPR

Dodavatel si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj– osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů– subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce– správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel– zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce- příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.v

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮNezávazná poptávka